Европейска здравноосигурителна карта


ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА ( ЕЗОК )

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА за всички здравноосигурени лица, лица до 18 години и пенсионери.
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е със срок на валидност 1 година, за пенсионери – 10 години, а за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година.
Срокът за издаване е 15 календарни дни.
Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и от интернет страницата на НЗОК.
Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да носите лична карта и ако имате ТЕЛК. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Указание за попълване на заявление можете да намерите в раздел „Заявление”.

Mожете да подадете заявление за eвропейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на следните адреси: ТУК.

ЕЗОК Ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при престой в държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Правата и обемите на помощта според законодателството на съответната държава може да видите тук:


АВСТРИЯ
Здравноосигурителна институция no място на престой
Местната здравна каса -Gebietskrankenkasse.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва дa се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на здравно-осигурителната институция пo местопребиваването Ви. B такъв случай лечението е безплатно.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта. Предвидено е доплащане за всеки предписан медикамент.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
Предвидено е доплащане за ден болничен престой.
Лечението в частни клиники е по-скъпо.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.


БЕЛГИЯ
Здравноосигурителна институция no място нa престой
Местните подразделения на Фонда за здравно и инвалидно осигyряване – Caisse auxiliaire dassurance maladie-invaliditё/Hulpas voor Ziekte-en lnvaliditeitsverzekering или в подразделенията на местните здравни фондове – Мutuаlitё/Ziеkеnfоnds.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Лечението първоначално се заплаща. За да получите възстановяване на разходите (75 % от договорените ставки) е необходимо да представите издадените фактyри пред избраната от Вас компетентна осигyрителна институция в Белгия.
Медикаменти
Рецептата и фактурата от аптеката се представят пред избраната от Вас белгийска осигурителна институция за възстановяване на разходите.
Възможно е доплащане в голям размер.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите пред белгийската осигyрителна институция издаденото от лекар направление, както и своята ЕЗОК.
Предвидено е доплащане за болничен престой и за медикаменти, както и еднократна такса.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност (certificat d’arret de travail) трябва в срок от 3 дни да го представите пред компетентната осигyрителна институция в Белгия, която ще извърши проверка.
Вторият екземпляр на удостоверението се предоставя пред Вашия работодател след завръщане в България.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
За повече информация прочетете ТУК.

ГЕРМАНИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Здравна каса по Ваш избор (Krankenkasse).
Такива са: Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), Betriebskrankenkasse (BKK), Ersatzkasse (напр. ВЕК, DAK, ТК), lnnungskrankenkasse (IKK) и други.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната инститyция по местопребиваването Ви.
При първото посещение при лекар/зъболекар заплащате такса за тримесечие.
Ако получите направление за лекар специалист, трябва да представите на лекаря квитанцията за вече платената такса, за да не я заплащате повторно.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
Пациентът поема 10% от разходите (минимум 5 евро, максимум 10 евро и не повече от действителните разходи).
Лицата под 18-годишна възраст са освободени от доплащане.
Болнично лечение
За постъпване в болница се нуждаете от направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете и директно към болница, като представите своята ЕЗОК.
Трябва да потърсите съдействието на болницата, която да се свърже с избраната от Вас здравна каса за поемане на разходите.
Пациентът заплаща такса за болничен престой (най-много за 28 дни в годината).
Лицата под 18-годишна възраст са освободени от такса.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го предадете на избраната от Вас здравна каса по местопребиваването Ви.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.


ГЪРЦИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Социално-осигурителната служба I.K.A.- E.T.A.M,8 rue Aghiou Constantinou, 10241 Athenes или в местните поделения на тази институция.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към договорни партньори на I.K.A.- E.T.A.M, или към местно/регионално здравно заведение (в повечето случаи те са поделения на I.K.A.- E.T.A.M).
Преди прегледа трябва да запишете час за посещение, на тел.: 184.
При спешни случаи можете да се обърнете към обществените здравни заведения на E.S.Y
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
Пациентът поема част от разходите.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите пред компетентната осигyрителна институция издаденото от лекар направление.
Ако по някакви причини това не е възможно, при постъпването следва да обърнете внимание върху Вашите права, свързани c I.K.A.- E.T.A.M и да информирате за случая гръцката осигyрителна институция още преди изписването Ви.
Ако се наложи да заплатите за оказаната Ви медицинска помощ, следва да подадете заявление до тази институция за (евентyално) възстановяване на разходите.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.


ДАНИЯ
Здравна институция по място на престой
Органите на местната власт – Kommunen.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на институцията по местопребиваването Ви.
При представяне на ЕЗОК лечението е безплатно.
Ако сте получили направление от общопрактикуващ лекар, разходите за лечението при лекар специалист, сключил договор с местната инститyция, се възстановяват в пълен размер.
Адресите на договорните партньори на съответните институции можете да получите от местната Amtskommune. За прегледи и лечение извън работното време на лекарите е организирано дежурство.
Подробна информация можете да получите на тел.: 70 13 00 41.
В Копенхаген има дежурни лекари специално за туристи (на тел.: 33 15 46 00).
При посещение при зъболекар се възстановяват част от разходите (за определени манипулации).
Искането за възстановяване на разходите се заявява пред датската институция след представяне на фактурите и на ЕЗОК.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптека срещу представяне на рецепта и на ЕЗОК.
Разходите (отчасти или изцяло) са за сметка на пациента.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо да представите своята ЕЗОК и направление, издадено от лекар. Лечението е безплатно.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го представите пред институцията по място на престой в тридневен срок Sygedagpengekontoret/Socialforvaltningen.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ЕСТОНИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Естонската здравноосигyрителна каса (Eesti Haigekassa).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по местопребиваването Ви, или към общинско/държавно здравно заведение, като представите своята ЕЗОК.
При спешен случай трябва да се обадите на тел.: 112.
За лечение при лекар специалист е необходимо направление, издадено от общопрактикуващ лекар.
При домашно посещение, както и при лечение от лекар специалист, е предвидено доплащане.
От денталната помощ се поемат единствено разходите за неотложно вадене на зъб (и лекуване на абсцеси), извършени от договорни партньори на компетентната осигурителна институция.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
Компетентната осигурителна институция поема разходите само эа медикаменти, включени в изготвен от нея списък.
Предвидено е доплащане.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекуващия лекар.
Предвидена е такса за болнично лечение (най-много за 10 дни престой).
При спешни случаи можете да се обърнете и директно към спешно отделение в болница, като представите своята ЕЗОК.
Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекуващия лекар да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, което да представите пред местната компетентна институция.
Вторият му екземпляр ще представите на Вашия работодател след завръщането си в България.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ИРЛАНДИЯ
Здравна институция по място на престой
Здравното управление по местопребиваване – Health Board. General Medical Service (GMS).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ – договорен партньор на General Medical Service (GMS) и да представите своята ЕЗОК.
Адресите на тези изпълнители на медицинска помощ можете да получите в поделенията на здравната служба – Health Service Execute HSE.
Трябва да обърнете внимание на лекаря/зъболекаря, че желаете да бъдете лекувани според пакета от дейности, договорен c GMS.
За посещение при лекар специалист трябва да получите съответното направление.
Зъболечението е възможно само в спешни случаи.
Медикаменти
Лекарствата се получават безплатно в повечето аптеки срещу рецепта.
Болнично лечение
За хоспитализация е необходимо лекарят да Ви издаде направление за болница от системата на GMS.
Ако постъпите като частен пациент, разходите ще бъдат за Ваша сметка.
За транспортиране на неподвижно болни трябва да се обадете на тел.: 999 или 112.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Department of Social and Family Affairs, Aras Mhic Dhiarmada, Stora Street, DubIin 1.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ИСЛАНДИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Sjukratryggingar Islands (Исландска здравноосигурителна каса)
Преглед и лечение при лекар
Общи медицински грижи се предоставят в здравни центрове в цяла Исландия, които са отворени от 8:00 ч. до 16:00 ч. Ако ви е нужна консултация с лекар в извънработно време, в повечето области има дежурен лекар/медицинска сестра. Ще трябва да заплатите стандартна такса. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна. Лечението е безплатно за деца до 18 години. За медицински съвети и посещения по домовете в извънработно време се обадете на тел. 1770
Преглед и лечение при зъболекари
Зъболечението е достъпно в зъболекарски кабинети в повечето области на Исландия. По принцип се заплаща стандартна такса. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна. Деца на възраст под 18 години плащат годишна такса от 2500 исландски крони. На частично възстановяване на разходите право имат лицата, които получават държавни пенсии и обезщетения за инвалидност. Трябва да докажете, че имате право на това.
Медикаменти
Можете да отидете във всяка аптека (APOTEK) в Исландия. Ако вашата рецепта е обхваната от правилата за доплащане в Исландия, ще трябва да поискате разходите ви да бъдат възстановени от исландската здравноосигурителна каса или от касата във вашата страна, когато се върнете там. Разходите за лекарства варират от 0 % до 100 % в зависимост от стандартни категории за изписвани с рецепта медикаменти.
Болнично лечение
Само в спешни случаи ще бъдете незабавно приети в болница. По принцип лечението по време на болничен престой (стационарно лечение) не се заплаща. Ще трябва да заплатите такса за амбулаторно лечение. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
Линейка
За линейка се заплаща стандартна. Ако не покажете вашата Европейска здравноосигурителна карта, ще заплатите пълната цена. Тя не подлежи на възстановяване в Исландия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.
Въздушен медицински транспорт
Важат същите условия като при транспортирането с линейка.
Доплащане от пациента
В Исландия доплащането варира, както е посочено в раздела „Лечение, осигуряване и разходи“ в зависимост от вида на лечението и на групата, към която принадлежи дадено лице:
– деца на възраст до 18 години;
– пенсионери,
– лица, получаващи обезщетения за инвалидност.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ИСПАНИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната дирекция на lnstituto Nacional de la Salud.
Местното поделение на INSS (lnstituto Nacional de la Seguridad Social).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекарски кабинет (Consultorio), здравен център (Centro de Salud) uлu болница, свързани с осигyрителната институция, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Координатите на тези здравни заведения можете да получите в общината, полицията или в местното поделение на INSS, pecn. в неговия Консултативен център-Сеntго de Atencion е informacion.
Прегледът при лекар специалист става само със съответно направление.
Разходите за зъболечение се поемат от пациента.
Медикаменти
Лекарства се получават във всички аптеки (farmacia) срещу рецепта. Предвидено е доплащане (пенсионерите са освободени от него).
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар, в което е отбелязана конкретната болница.
При постъпването трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Лечението е безплатно.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност (Parte de baja), трябва да го представите в местното поделение на INSS.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ИТАЛИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.). Unita Sanitaria Locale (U.S.L. ).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар/зъболекар, амбулатория или Servicio di guardia turistica (ако има такива в мястото Ви на престой) от системата на A.S.L.
В извънработно време, както и в почивни и празнични дни, се обърнете към Guardia medica notturna e festiva.
Информация за оторизираните изпълнители на медицинска помощ може да получите от А.S.L. или в аптеките.
(В провинция Форли лекарските услуги през летния период, от юни до септември се получават от Servicio di Guardia Medica Estiva.
B такъв случай не е необходимо да се свързвате c A.S.L.
B случай че получите лечение, от A.S.L. ще Ви издадат специална здравна книжка, в която се нанасят извършените медицински дейности и предписаните медикаменти.
За посещение при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Предвидено е доплащане.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
За лекарствата от категория А не се дължи такса за издаване на рецепта, за лекарствата от категория В пациентът поема 50 % от разходите, а за всички останали медикаменти той заплаща цялата сума.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо A.S.L. да потвърди издаденото от лекар направление.
Безплатно е лечението само в общодостъпната болнична категория.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

КИПЪР
Здравна институция по място на престой
Министерството на здравеопазването, Никозия.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към държавно здравно заведение (напр. Rural Health Centre), като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Предвидена е такса за всеки преглед.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка държавна аптека срещу рецепта.
Частните аптеки нямат право да продават лекарства, разходите за които се възстановяват от компетентната кипърска осигyрителна институция.
Лечение в болница
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете към спешното отделение на държавна болница, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Временна неработоспособност
Ако лекуващият лекар Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни той трябва да го изпрати в отдел “Социално осигyряване” в Министерството на труда и социалното осигyряване в Никозия (Department of Social lnsurance, Ministry of Labour and Social lnsurance, 7, Lord ByronAvenue, 1465 Nicosia).
Ако по някаква причина той не изпрати документа, Вие трябва да направите това.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ЛАТВИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Държавната агенция за задължително здравно осигyряване – Veselibas oligatas apdrosinasanas valsts agentura.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнители на медицинска помощ – договорни партньори на Държавната агенция, като представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Допълнителна информация можете да получите на (безплатен) телефон: 800 1234.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление. Предвидено е заплащане на такси.
Зъболечение е предвидено само за лица под 18-годишна възраст.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
Разходите за “обща” рецепта се поемат от пациента, а лекарствата по “специална” рецепта се заплащат частично от пациента.
Предвидена е такса “услуга”, която се дължи на аптеката.
Лечение в болница
За постъпване в болница е необходимо да представите направление, издадено от лекар.
Освен предвидената такса за приемане пациентът поема и други болнични разходи.
Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Valsts socialas apdrosinasanas agentura в Рига.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ЛИТВА
Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната каса на пациентите-Teritorines ligoniu kasos.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост следва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигyрителната инститyция по местопребиваването Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност. За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Дентална помощ се получава само при частни зъболекари и се заплаща от пациента.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всички аптеки срещу рецепта.
Лекарства, които не са включени в ценовата листа, се заплащат от пациента.
В останалите случаи на аптеката се дължи определен процент от стойността на лекарствата.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите в местното поделение на Държавния фонд за социално осигyряване-Valstybinio socialino draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ЛИХТЕНЩАЙН
Здравноосигурителна институция по място на престой
Служба за обществено здраве – Amt fur Gesundheit
Позвънете на тел. 144 или 112
Тел.: +423 236 7340
Лекари
Можете да използвате своята Европейска здравноосигурителна карта при консултация с лекар, работещ в рамките на обществената система за здравеопазване. Списък на тези лекари е достъпен на адрес http://www.lkv.li. Тези прегледи са безплатни, а на лекарите се заплаща директно от осигуровката (вижте по-горе). Ако се прегледате при лекар, който няма договор с държавната схема, ще трябва да заплатите пълните разходи.
Преглед и лечение при зъболекар
В Лихтенщайн няма държавно зъболечение, така че ще трябва да заплатите всички разходи като частно лечение.
Медикаменти
Лекарствата, покрити от държавното здравеопазване, са безплатни.
Болнично лечение
В Лихтенщайн има само една болница. По принцип Службата за обществено здраве (Amt fur Gesundheit) трябва да одобри приемането ви в нея освен при спешни случаи.
Линейка
Превозът с линейка до лечебно заведение, имащо договор с федерацията на здравноосигурителните каси, се покрива.
Въздушна спешна помощ
Използването на въздушна спешна помощ се покрива до определен праг. Ще заплатите разходите над този праг.
Доплащане от пациента
Пациентите с Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на възраст над 20 години трябва да платят стандартна такса за всеки 30-дневен период на лечение (в момента 115 швейцарски франка за възрастни и 80 франка за лица, които са достигнали обичайната възраст за пенсиониране). Службата за обществено здраве ще изиска плащането на тази такса от осигуреното лице, след като получи фактурите за предоставените услуги. Стандартната такса се изисква дори при престой, по-кратък от месец.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ЛЮКСЕМБУРГ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Caisse de maladie des Ouvriers -125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg Ville, uлu местно подразделение на тази здравноосигурителна институция.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Прегледът при лекар/зъболекар първоначално се заплаща от пациента.
След представяне на фактурите и на ЕЗОК люксембургската осигyрителна институция възстановява направените от пациента разходи (след приспадане на предвиденото доплащане).
При зъболечение се предвижда доплащане.
Информация за адресите на договорните партньори на компетентната осигурителна институция може да се получи на тел.: 112.
Медикаменти
Лекарствата първоначално се заплащат от пациента.
Компетентната осигурителна институция възстановява (изцяло или частично) разходите за определени лекарства.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направлението, издадено от лекар, както и своята ЕЗОК. Предвидено е заплащане на такса за ден болничен престой (най-много за 30 дни).
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

МАЛТА
Здравна институция по място на престой
Divizjoni tas – Sahha (отдел “Здравеопазване”), Валета.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар от системата на държавните здравни заведения (Health Centres) u болници (Hospitals), като представите своята ЕЗОК.
За преглед при лекар специалист е необходимо направление, издадено от общопрактикуващ лекар.
Зъболечението не е включено в договорения пакет медицинска помощ.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека срещу рецепта.
Разходите за лекарства се възстановяват само при лечение в болница, както и в първите 3 дни след изписването.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи можете да се обърнете към специализирана държавна болница, като представите своята ЕЗОК.
Разходите за лечение в частна болница не се възстановяват.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите в Министерството за социална сиryрност- във Валета (Dipartiment tas Sigurta Socjali, 38, Ordnance Street, Valletta CMR 02).
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

НОРВЕГИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Свържете се с общински здравен център/местно спешно отделение в региона, където се намирате на тел. 116 117.
Обадете се на тел. 113
Helsenorge.no (портал за обществени здравни услуги)
Тел.: +47 23 32 70 00
Електронен адрес: veiledning@helsenorge.no
Преглед и лечение при лекар
За спешно или основно лечение е най-добре да отидете в спешно отделение (legevakt) или при общопрактикуващ лекар, който работи в рамките на обществената здравна система. Покажете своята Европейска здравноосигурителна карта и вашия паспорт или друг документ за самоличност. Ако имате валидна карта, ще платите субсидирана такса за лечението на същата стойност като гражданите на Норвегия. Таксите не подлежат на възстановяване и могат да бъдат различни.
Преглед и лечение при зъболекар
Обикновено трябва да заплатите пълната цена на всички видове зъболечение. Разходите за зъболечение обикновено не се възстановяват в Норвегия освен за децата.
Медикаменти
Предписаните ви лекарства ще намерите във всяка аптека. Разходите могат да варират.
Болнично лечение
За болнично лечение трябва да имате направление от лекар. При спешен случай можете да получите лечение в най-близката обществена болница. Болничното лечение, включително всички необходими лекарства, е безплатно. За да се консултирате със специалист или да получите извън-болнично лечение, трябва да имате направление от лекар и да заплатите съответната стандартна такса.
Линейка
Превозът с линейка е безплатен при спешни случаи.
Въздушен медицински транспорт
Безплатен при спешни случаи.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ПОЛША
Здравноосигурителна институция по място на престой
Поделенията на Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ (Национален здравен фонд).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към договорен партньор на NFZ uлu към обществен здравен център. Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Зъболечението е ограничено до най-неотложните дейности.
Предвидено е доплащане.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека – срещу рецепта. Пациентът поема (изцяло или частично) разходите.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо да представите направление, издадено от лекар.
Временна неработоспособност
Ако лекарят Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на местното поделение на Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS).
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ПОРТУГАЛИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Местното поделение на Centro de Saude.
Местната здравноосигyрителна служба (Administracao Regional de Sаudе).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към Centro de Sайде, респ. към договорните партньори на тази институция.
При спешен случай трябва да се обърнете към обществена болница или към здравен център (според регионалното деление тези центрове са: Centro de Atendimento de Urgencias, Servicio deAtendimente de Situacoes Urg~ntes, или Servicio deAtendimento Permanente).
Предвидено е доплащане.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките срещу рецепта.
За лекарства от т.нар. “положителен списък” се заплащат между 30% и 80% от стойността.
Лечение в болница
За постъпване в обществени болници или в частни клиники, които имат договор с компетентната осигурителна институция, трябва да представите направление, издадено от лекар.
Лечението в обществените болници е безплатно.
Временна неработоспособност
За констатираната в Centro de Saude временна неработоспособност трябва да бъде уведомена компетентната българска институция.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

РУМЪНИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой Национална здравна каса – Casa Judeteana deAsigurari de Sanatate.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към лекар, сключил договор със здравната каса.
За преглед при лекар специалист е необходимо направление. По принцип лечението е безплатно.
Зъболечение е възможно само в спешни случаи (и то в ограничен размер). Доплащането е до 60% за лицата над 18-годишна възраст.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека срещу рецепта.
Възстановяват се разходите само за лекарствата от списъка с “твърди цени”, като в зависимост от вида на медикамента се възстановява част от заплатената сума.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление от лекар.
В спешни случаи трябва да се обърнете към болници от системата на здравната каса.
Трябва да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Предвидено е доплащане.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го представите пред компетентната осигyрителна институция.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете тук.

СЛОВАКИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Vseobecna Zdravotna poistovna (и нейните подразделения).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост следва да се обърнете към лекар, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престоя Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
Договореният пакет за зъболечение е ограничен.
Ако Ви се наложи дентална манипулация, зъболекарят трябва предварително да Ви информира за стойността на извършените дейности.
От офисите на здравната каса ще научите адресите на лекарите, които са в договорни отношения с компетентната осигyрителна институция.
Медикаменти
Лекарствата се получават във всяка аптека – срещу рецепта.
Лекарят трябва да Ви информира каква част от стойността на лекарствата се възстановява от здравната каса и за кои от тях това е в сила. Заплаща се такса за изпълнение на рецептата.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. За лечение в спешен център се заплаща такса.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, в срок от 3 дни трябва да го изпратите на Socialna poistovna, ustredie, ul. 29, augusta c. 8–10, 813 63 Bratislava 1.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

СЛОВЕНИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Zavod za zdravstveno zavarovanje (респ. регионалните поделения).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към обществени здравни заведения или към лекар, упълномощени да предоставят медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя Ви.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
За адресите на препоръчителните здравни заведения можете да се осведомите от офисите на осигyрителната институция или в интернет: www.zzzs.si
Предвидено е доплащане – от 5% до 25% от разходите, като при зъболечението то достига до 75%.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеките, като доплащането е най-малко 25% от стойността им.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. Предвидено е доплащане.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

УНГАРИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Националната Здравна каса (респ. нейните териториални поделения)-Orszagos Egeszsеgbiztositasi Penztar Megyei Penztara.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към болница, поликлиника или общопрактикуващ лекар, упълномощени да предоставят медицински услуги за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
Медикаменти
Лекарствата се получават в аптеки, които работят със здравната каса.
Разходите (изцяло или отчасти) са за сметка на пациента.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар.
При спешни случаи е достатъчно да представите своята ЕЗОК.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го предадете на компетентната осигyрителна инститyция в Унгария (ако лекуващият Ви лекар не направи това).
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ФИНЛАНДИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Компетентна осигурителна институция Здравноосигyрителната каса- Kansanelakelaitoksen toimisto/Folkpensionsanstalten byra KELA/FPA.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към здравен център (Terveyskeskus/ Halsovardscentral) по местопребиваването Ви, или към лекар на свободна практика, а при спешни случаи – към поликлиниката на болница.
Трябва да представите своята ЕЗОК.
Предвидено е доплащане.
При лечение от лекар/зъболекар на свободна практика компетентната здравноосигyрителна институция възстановява разходите (отчасти) след представяне на фактурите и на ЕЗОК.
Медикаменти
При получаване на медикаментите в аптеката първоначално ги заплащате, но при представяне на втория лист от рецептата пред компетентната осигурителна институция ще Ви бъде възстановена част от стойността.
Болнично лечение
За постъпване в болница е необходимо направление, издадено от лекар. Необходимостта от хоспитализация се проверява в поликлиниката на съответната болница.
За този преглед, както и за лечението, се заплащат такси, които не се възстановяват.
Предвидено е доплащане и при амбулаторни манипулации.
Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекаря да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ФРАНЦИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Местната Caisse Primaire d Asssurance Maladie (СРАМ), респ. Caisse Generale de Securite Sociale (CGSS) във френските отвъд морски територии (Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион).
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
Първоначално пациентът заплаща самостоятелно лечението.
След представяне в местната СРАМ, pecn. CGSS, на ЕЗОК, както и на попълнения от лекаря формуляр – feuille de soins (assurance ma(adie), който съдържа личните данни и описание на извършените медицински дейности, на пациента му се възстановяват около 70% от разходите.
Предвидена е такса за всяка манипулация.
Медикаменти
Лекарствата се купуват от аптека срещу рецепта, издадена от лекар.
Компетентната осигурителна институция възстановява (частично или напълно) разходите за лекарствата, отбелязани с винетка.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направление, издадено от лекар, както и своята ЕЗОК.
Пациентът поема част от разходите и заплаща такса за болничен престой.
Временна неработоспособност
Трябва да поискате от лекаря да Ви издаде Удостоверение за временна неработоспособност.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

НИДЕРЛАНДИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Agis Zorkverzekeringen, Утрехт.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ (huisart), упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Лечението е безплатно.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
За зъболечение трябва да се обърнете към т. нар. “tandarts”. Разходите се поемат от пациента.
Медикаменти
Лекарства се получават от лекаря или в аптеките – срещу рецепта.
Предвидено е доплащане за определени лекарства.
Болнично лечение
За постъпване в болница е нужно да представите направление от лекар и своята ЕЗОК.
За възстановяване на разходите трябва да потърсите съдействие за връзка с компетентната осигурителна институция, която поема разходите за лечение в най-ниската болнична класа.
Временна неработоспособност
Най-късно на втория ден от настъпването на временната неработоспособност трябва да се обърнете за възстановяване на разходите към Центъра за връзка с клиенти на Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV) на тeл.: 09 00 92 94.
Необходимо е да съобщите от кога и по каква причина смятате, че сте неработоспособни, а също и къде сте здравноосиryрени и къде живеете.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ХЪРВАТИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.(Хърватска здравноосигурителна каса)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb Тел.: +385 1 4806 333
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Лечението е безплатно, заплаща се такса за прегледа.
За преглед при лекар специалист е необходимо съответно направление.
За зъболечение трябва да се обърнете към изпълнител на медицинска помощ, упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на осигурителната институция по мястото на престой.
Наложителното зъболечение е безплатно, заплаща се такса за прегледа.
Медикаменти
Лекарства се получават от лекаря или в аптеките срещу рецепта.
Предвидено е доплащане за определени лекарства.
Болнично лечение
За постъпване в болница е нужно да представите направление от лекар и своята ЕЗОК.
За възстановяване на разходите трябва да потърсите съдействие за връзка с компетентната осигурителна институция, която поема разходите за лечение в най-ниската болнична класа.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК


ЧЕХИЯ
Здравно-осигyрителна институция по място на престой
Здравна каса по Ваш избор – по местопребиваване. На територията на цялата страна има поделения на VZP-Vseobecna zdravotni pojistovna.
Други носители на здравно осигyряване са: ZPMV, ZPS, VOZP, HZP, OZP, RBP, ZPMA, CNZP.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост следва да се обърнете към лекар, упълномощен да предоставя медицинска помощ за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Трябва да му представите своята ЕЗОК и документ за самоличност Лекарят попълва съответен формуляр, от който и Вие ще получите копие в случай, че се налага преглед npи лекар специалист или постъпване в болница.
Лечението е безплатно. Зъболечението е ограничено само до спешни случаи.
Медикаменти
Срещу рецепта и специален формуляр от лекаря може да получите лекарства във всяка аптека.
За определени лекарства е предвидено доплащане.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите направлението и специалния формуляр, чрез който удостоверявате правата си.
При спешни случаи е достатъчно да представите своята ЕЗОК и документ за самоличност.
Лечението е безплатно.
Временна неработоспособност
Ако Ви бъде издадено Удостоверение за временна неработоспособност, трябва да го изпратите в местното поделение на Ceska sprava socialniho zabezpeceai (ако лекуващият Ви лекар не е направил това).
Адреса на тази институция следва да получите от лекаря.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ШВЕЙЦАРИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Спешни случаи тел. 144
Gemeinsame Einrichtung KVG (обща институция според Федералния закон за здравно осигуряване)
Преглед и лечение при лекар
Можете да се прегледате при всеки лекар, регистриран към швейцарската здравноосигурителна схема. По принцип ще трябва да заплатите пълната стойност на лечението и услугите и да поискате възстановяване на разходите след това.
Преглед и лечение при зъболекар
Вашата ЕЗОК не покрива зъболечение освен в случай на инцидент, сериозно заболяване на дъвкателната система или друго тежко заболяване според швейцарското право.
Медикаменти
Разходите за предписани лекарства се възстановяват, ако лекарствата са включени в официалните списъци с лекарства, покрити от здравното осигуряване.
Болнично лечение
При спешен случай отидете в спешното отделение на някоя обществена болница. За лечение, което не е спешно, ще ви трябва направление от лекар за лечение в обществена болница. Ако ви приемат в болница, фактурата за лечението ще бъде изпратена на Gemeinsame Einrichtung KVG. Gemeinsame Einrichtung KVG заплаща разходите за лечение в обществени болници. Ако решите да се лекувате в частна болница или в отделение на обществена болница, ще трябва да заплатите разликата.
Линейка
В рамките на системата за здравно осигуряване се заплащат до 50% от разходите, като максималната сума е 500 швейцарски франка за календарна година. Ще трябва вие да заплатите остатъка. Останалите разходи не се възстановяват в Швейцария.
Въздушен медицински транспорт
Системата за здравеопазване заплаща 50 % от разходите за спешна помощ, като максималната сума е 5000 швейцарски франка за календарна година. Ще трябва вие да заплатите остатъка. Останалата част от разходите не се възстановява в Швейцария.
Доплащане от пациента
Ще трябва да платите стандартна такса за всеки 30-дневен период на лечение (в момента 92 швейцарски франка за възрастни и 33 франка за лица до 18 години включително). За болнично лечение възрастните заплащат допълнително по 15 швейцарски франка дневно. Лицата на възраст под 18 години, студентите (до 25 години) и жените, които получават услуги във връзка с раждане, са освободени от болничната такса.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.

ШВЕЦИЯ
Здравноосигурителна институция по място на престой
Forsakringskassan.
Преглед и лечение при лекар/зъболекар
При необходимост трябва да се обърнете към амбулатория на болница или към договорен партньор на здравната каса, като представите своята ЕЗОК.
(Адресите на тези изпълнители на медицинска помощ ще намерите във всяка аптека.)
Предвидени са значителни такси.
Зъболечението се извършва в специализирани клиники (folktandvarden) или от зъболекари, упълномощени да предоставят медицинска помощ за сметка на осигyрителната институция по мястото на престоя.
Зъболекарят трябва да изчисли сумата, която няма да Ви бъде възстановена от шведската осигyрителна институция.
Медикаменти
Лекарства се получават срещу рецепта в аптеките, които работят с осигyрителната инститyция. Предвидено е значително доплащане.
Болнично лечение
За постъпване в болница трябва да представите своята ЕЗОК.
Предвидена е потребителска такса за ден болнично лечение. Спешното амбулаторно лечение се заплаща.
Tрябва да предупредите, че имате валидна ЕЗОК и да се уверите, че болницата или лекарят работи с ЕЗОК.
За повече информация прочетете ТУК.